Vodič

Prikaz prehrambenih proizvoda na portalu stajedem.rs je uniforman i segmentiran.
Idejno rešenje je rezultat nastojanja da se deklarativne informacije prehrambenih proizvoda korisniku predstave što jasnije i jednostavnije.
Prikaz proizvoda se sastoji od:

 • Slike proizvoda;
 • Istaknutih simbola u vezi sa proizvodom, koji pre svega ukazuju na:
  • Prisustvo alergena (crvena boja);
  • Moguće prisustvo alergena (narandžasta boja);
  • Upozorenja;
  • Namenu proizvoda specifičnom tipu ishrane;
  • Razne druge aspekte od interesa za potrošača navedene od strane proizvođača.
 • Izdvojenih sastojaka (od interesa za potrošača) sa kratkim objašnjenjima;
 • Sastava (boldovano prisustvo alergena);
 • Nutritivne tabele;
 • Podataka o proizvođaču;
 • Ostalo (prikaz ambalažnih simbola i linkovi originalnih slika ambalaže).

NUTRITIVNA TABELA
Vrednosti nutritivne tabele su predstavljene na 100g, na porciju (vrednost 0, ako porcija nije definisana) i na pakovanje proizvoda. Vrednosti na porciju i pakovanje su generičke (automatski izračunate). Usled različitih načina zaokruživanja, moguća su izvesna odstupanja vrednosti od originalnih (vrednosti navedene na ambalaži prehrambenih proizvoda).
Vrednosti %RDI (Reference Daily Intake) na portalu stajedem.rs su generičke. Vrednosti %RDI predstavljaju % preporučenog dnevnog unosa pojedinog nutrijenta ili energije odrasle osobe prema sledećem vodiču:

 

Energetska vrednost ili nutrijent Preporučeni unos
Energija 8400 kJ/2000 kcal
Ukupne masti 70 g
Zasićene masne kiseline 20 g
Ugljeni hidrati 260 g
Šećeri 90 g
Vlakna 6g
Proteini 50 g
So 6 g

 

U skladu sa vodičem energetskog učešća (%E), vrednosti makronutrijenata su obojene plavom (ispod opsega), zelenom (u opsegu) i crvenom bojom (iznad opsega). Na taj način, u odnosu na preporučenu energetsku strukturu, znamo da li je proizvod više ili manje "mastan", "sladak", "slan", "vlaknast" ili "proteinski".

Referentna vrednost za so je 6g na 8400kJ/200kcal, vrednosti iznad referentne su crvene boje, vrednosti ispod referentne su zelene boje (opseg ne postoji).

 

 

Naša je misija da bilo kad, bilo gde, svako zna šta jede.

 


Uslovi korišćenja

Pristupom na portal stajedem.rs, saglasni ste sa sledećim:

- Sajt stajedem.rs doživljava svoje angažovanje kao društveno koristan rad u smislu omogućavanja pristupačnijeg prikaza deklaracija proizvoda slabovidim osobama.
- Sve informacije i materijali na sajtu stajedem.rs prezentuju se kao informacije prikupljene iz dostupnih izvora i ne predstavljaju nikakav savet, niti preporuku (zdravstvenu ili bilo kakvu drugu).
- Sve informacije i materijale sajt stajedem.rs prezentuje isključivo u dobroj nameri.
- Ne treba da se oslanjate na bilo kakve informacije ili materijale na sajtu stajedem.rs prilikom donošenja ili uzdržavanja od donošenja neke određene odluke sa aspekta zdravlja ili poslovanja, kao i bilo kakve druge odluke.
- Pristup sajtu stajedem.rs nije zamena za fizički pristup prehrambenim proizvodima i nije zamena fizičkom pristupu deklarativnim i svim drugim informacijama u vezi sa prehrambenim proizvodima.
- U svakom smislu sajt stajedem.rs predlaže i u svakom smislu favorizuje fizički pristup prehrambenom proizvodu i fizički pristup deklarativnim i svim drugim informacijama u cilju informisanja u vezi sa prehrambenim proizvodom.
- Sajt stajedem.rs ne garantuje tačnost, potpunost i aktuelnost pruženih informacija i materijala, i u tom smislu sajt stajedem.rs se ograđuje od prihvatanja bilo kakve odgovornosti.
- Pristup sajtu stajedem.rs (uključujući prihvatanje istinitosti svih informacija i materijala na njemu) obavljate na sopstvenu odgovornost. Sajt stajedem.rs, odbacujući svaku garanciju, ne prihvata bilo kakvu odgovornost.
- Sajt stajedem.rs ne prihvata odgovornost za direktne, indirektne, posebne i druge posledične štete bilo koje vrste (uključujući, bez ograničenja, gubitak profita, zdravlja, predviđene uštede, prihoda, podataka, kruga mušterija ili ugovora), koje nastaju iz bilo kog razloga zbog korišćenja bilo koje informacije ili materijala dobijenih direktno ili indirektno sa sajta stajedem.rs.
- Sajt stajedem.rs zadržava pravo na izmene i korekciju bilo kog dela sadržaja sajta u bilo kom trenutku bez prethodne najave i obaveštenja.
- Sajt stajedem.rs odbacuje sve garancije koje se odnose na informacije i materijale na sajtu.
- Sajt stajedem.rs se ne smatra odgovornim za bilo kakva oštećenja, posledice koje nastanu zbog pristupa sajtu i njegovom sadržaju (ili nemogućnosti pristupanja) ili oslanjanja korisnika sajta na bilo koju informaciju koja se na njemu nalazi.
- Sadržaj sajta stajedem.rs je zaštićen zakonima o autorskom pravu i celokupni sadržaj sajta je registrovan u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Nisu dozvoljene nikakve izmene, ili dalja reprodukcija ovog sadržaja. Sadržaj sajta stajedem.rs se ne sme umnožavati, ili koristiti na neki drugi način bez pismenog odobrenja od strane odgovornog lica sajta stajedem.rs. Autorska prava trećih lica se poštuju i podržavaju u svim slučajevima gde sajt stajedem.rs nije vlasnik ili autor predmetnog sadržaja.
- Sajt stajedem.rs prilikom digitalnog prikaza deklaracija i informacija u vezi sa prehrambenim proizvodom, u sekciji «Ostalo» prikazuje podsekciju «Linkovi za originalne fotografije ambalaže». Linkovi predstavljaju originalne fotografije ambalaže prikazanog prehrambenog proizvoda. Svaka neusaglašenost informacija originalnih fotografija i prikazanih digitalnih informacija je apsolutno nenamerna i kao takva je isključivo posledica slučajnog tehničkog propusta. U tom smislu, sajt stajedem.rs se ograđuje od bilo kakve odgovornosti, pružanjem na uvid originalnih fotografija ambalaže prehrambenog proizvoda (aktuelnog ili zastarelog (neaktuelnog)).
- Sajt stajedem.rs odbacuje svaku garanciju i u svakom smislu se ograđuje od aktuelnosti/zastarelosti informacija, odnosno aktuelnosti/zastarelosti prikazanog proizvoda u smislu prisutnosti na tržištu. U sekciji «Ostalo», podsekcija «Linkovi za originalne fotografije ambalaže» korisniku sajta stajedem.rs pružene su na uvid originalne fotografije ambalaže prikazanog proizvoda (kao jedina mogućnost) u cilju upućivanja korisnika sajta na aktuelnost/zastarelost proizvoda.
- Sajt stajedem.rs je otvoren za saradnju sa svim proizvođačima u smislu prijema materijala i sadržaja za objavu, a u cilju ažuriranja prikazanih podataka.
- Sajt stajedem.rs je otvoren za saradnju sa svim proizvođačima u cilju unapređenja komunikacije potrošača (korisnika sajta stajedem.rs) i proizvođača.
- Ako se za bilo koju odredbu ovih odricanja odgovornosti utvrdi da je nezakonita, nevažeća ili neprimenjiva, onda će se ta odredba smatrati izdvojenom i neće uticati na važenje i primenjivost bilo koje od ostalih odredbi.